Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Informacja o rozpoczęciu posiedzenia Komisji Oceny Projektów – III runda konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2012

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach III rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2012 rozpoczyna się w dniu 13 września 2012 r.

Jednocześnie informujemy, że w ramach III rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2012 wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie, i wszystkie zostały przekazane na posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) jako poprawne formalnie.


Badanie ewaluacyjne dotyczące wsparcia udzielanego w ramach Poddziałania 8.1.1

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca rozpoczęła realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL w województwie śląskim”. Badanie zostanie przeprowadzone przez niezależnych ewaluatorów z Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. z siedzibą w Poznaniu.


Zlecanie zadań w projektach partnerskich PO KL

Z uwagi na pojawiające się przypadki niewłaściwego określania zadań w projekcie partnerskim, które prowadziły do zlecania usług pomiędzy podmiotami je tworzącymi, Instytucja Zarządzająca wprowadziła do Systemu Realizacji PO KL wyraźne uregulowania wyłączające możliwość wystąpienia takich praktyk. Z tego też względu, Instytucja Zarządzająca sugeruje, aby wszystkie umowy partnerskie w ramach PO KL zawierały odpowiednie zapisy w tym zakresie, tj. wyłączające możliwość zlecania usług pomiędzy partnerami. Wszystkie partnerstwa powinny być zawiązywane z uwzględnieniem pełnego potencjału podmiotów je tworzących, co z kolei powinno przyczynić się do wyeliminowania powstawania w przyszłości sytuacji, w której jeden z partnerów zleca usługę innemu partnerowi tego samego projektu PO KL.


Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych

28 sierpnia 2012 r. Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (GWA-E), zgodną z funkcjonującą obecnie wersją publikacji 7.5.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych.


Lista rankingowa wniosków w ramach II rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2012

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2451/184/IV/2012 z dnia 6 września 2012 r. Listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach II rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2012 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


Europejski Patchwork Pokoleniowy - impreza dla całej rodziny

Warto zarezerwować czas w niedzielę 16 września i odwiedzić Park Śląski w Chorzowie, gdzie od godziny 15. 00 odbywać się będzie Piknik Integracyjny pn. Europejski Patchwork Pokoleniowy, organizowany przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wrażenia i atrakcje dla mieszkańców w każdym wieku gwarantowane!


Informacja nt. ustawy o pracy cudzoziemców

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 lipca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769). Na mocy ww. ustawy sądy będą mogły orzekać zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej „ufp”) (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) na okres od 1 roku do lat 5, a informacja o wyroku będzie niezwłocznie przekazywana do Krajowego Rejestru Karnego. Powyższa ustawa dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów zbiorowych.Archiwum aktualności: