Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Regulamin WRZ

Załącznik do uchwały Nr 6/2009
REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WOJEWÓDZKIEJ RADY ZATRUDNIENIA

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 


ROZDZIAŁ I

 

Przepisy ogólne

 

§ 1


Regulamin określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego, zwanej dalej Radą.

§ 2


1.    Kompetencje, zakres działania i skład Rady określa art. 22 ust. 2, ust. 5 pkt 1-9, art. 23 ust. 2 pkt 1-6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (t j. Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

2.    Organizację oraz tryb działania Rady określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 roku w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281).


ROZDZIAŁ II

 

Kompetencje oraz zakres działania
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

 

§ 3


Rada jest organem opiniodawczo- doradczym marszałka województwa w sprawach polityki rynku pracy.

§ 4


Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

1.    Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;

2.    Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3.    Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzki urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;

4.    Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;

5.    Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

6.    Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy;

7.    Opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy;

8.    Delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia;

9.    Opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.


ROZDZIAŁ III

 

Tryb powoływania i odwoływania członków
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,
skład i kadencja Rady

 

§ 5


Członków Rady powołuje i odwołuje marszałek województwa.

§ 6


W skład Rady wchodzą osoby spośród działających na terenie województwa :

1.    wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej
w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno –Gospodarczych;

2.    wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej
w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno –Gospodarczych;

3.    społeczno – zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;

4.    organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyka rynku pracy;

5.    przedstawicieli nauki – delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk;

oraz przedstawiciel Wojewody.

§ 7


Członek Rady może zostać odwołany :

1.    na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;

2.    z inicjatywy marszałka województwa, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;


§ 8


Kadencja Rady trwa 4 lata.


ROZDZIAŁ IV

 

Organizacja oraz tryb działania
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

 

§ 9


1.    Członkowie Rady wybierają w głosowaniu jawnym spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego

2.    Wybór następuje zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.

§ 10


1.    Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

2.    Przewodniczący Rady w szczególności :

a) ustala przedmiot i termin obrad Rady,
b) przewodniczy obradom Rady,
c) reprezentuje Radę w stosunku do innych organów i instytucji,
d) zaprasza na posiedzenie Rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w Radzie,
e) inicjuje i organizuje prace Rady.

§ 11


Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§ 12


1.    Posiedzenia Rady zwołuje w porozumieniu z marszałkiem województwa Przewodniczący Rady, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący :

a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady;

2.    Posiedzenie Rady może być zwołane na wniosek marszałka województwa.

§ 13


1.    Termin posiedzenia Rady wyznacza Przewodniczący.

2.    Zawiadomienie o posiedzeniu powinno być doręczone wraz z propozycją porządku co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.

3.    Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, ma obowiązek usprawiedliwić swą nieobecność u Przewodniczącego Rady co najmniej
z dwudniowym wyprzedzeniem.

§ 14


Na posiedzenia Rady, na których będą omawiane w szczególności problemy promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele organów, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w Radzie;

§ 15


Rada wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji
w formie:

a)    uchwały;

b) odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady.

§ 16


Uchwały w sprawach opinii Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady.

§ 17


1.    Głosowania Rady są jawne,

2.    Na umotywowany wniosek członka Rady, Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne.

§ 18


1.    Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół przyjmowany przez Radę na kolejnym jej posiedzeniu.

2.    Protokół z posiedzenia Rady powinien w szczególności zawierać:

a) listę obecności członków rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
b) treść podjętych uchwał,
c) treść zgłaszanych przez członków wniosków,
d) podpis Przewodniczącego.

§ 19


1.    Techniczną obsługę Rady zapewnia Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

2.    Protokoły oraz zbiór uchwał przechowywane są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, przy ul. Kościuszki 30.

§ 20


Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym do jego zatwierdzenia.

§ 21


Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez członków Rady.Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
Województwa Śląskiego
                               
/-/Krzysztof Dzierwa