Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Zadania WRZ

Wojewódzka Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczymi Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu jej działania należy w szczególności:

1 Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
2 Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
3 Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzki urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
4 Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
5 Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
6 Opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
7 Opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
8 Delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia;
9 Opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.