Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej

Odnośnie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U.Nr 31, poz.216), w części dotyczącej pozaszkolnych form kształcenia, Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyjaśnia.

Przepisom rozporządzenia podlegają organizatorzy kształcenia, którymi są publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (dokształcające młodocianych pracowników), prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo wpisane przez te jednostki do ewidencji placówek niepublicznych. Organizatorami kształcenia mogą być również osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, wymienioną w art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. NR 256, poz. 2572, z późn. zm.), obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dla której osoby te uzyskały akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy.

Inne podmioty prowadzące różnie nazwaną edukację (szkolenia), w tym w ramach działalności gospodarczej (z wyjątkiem, o których mowa powyżej) przepisom tego rozporządzenia nie podlegają.

Zgodnie z § 2 ust. 1-3 przytoczonego rozporządzenia uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych może odbywać się miedzy innymi w takich formach pozaszkolnych jak kurs i kurs zawodowy.

Przez kwalifikacje zawodowe (§1 pkt.3 rozporządzenia) należy rozumieć tu układy wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań zawodowych wynikających z opisu zawodu ujętego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Kurs jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia. Ukończenie tego kursu potwierdzone jest stosownym zaświadczeniem (§6 rozporządzenia), a zdanie również egzaminu umożliwiającego ocenę poziomu opanowania wybranych kwalifikacji zawodów (§8 rozporządzenia). Organizatorami kursu mogą być publiczne i niepubliczne placówki, ośrodki oraz osoby, o których mowa wyżej.

Natomiast kurs zawodowy jest kursem, którego program nauczania obejmuje usystematyzowane treści nauczania wybrane z programu nauczania wyłącznie dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dopuszczonego do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wyniki kursu zawodowego są zaliczane przy podejmowaniu nauki w szkole dla dorosłych prowadzącej kształcenie w danym zawodzie. Kursy zawodowe mogą być prowadzone przez organizatorów kształcenia, o których mowa wyżej, posiadające akredytację kuratora oświaty przyznaną na podstawie art. 68b ustawy o systemie oświaty, w tym na dany kurs zawodowy. Kurs zawodowy kończy się egzaminami sprawdzającymi wiadomości i umiejętności z poszczególnych zajęć edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania danego kursu. Ukończenie kursu zawodowego potwierdzane jest odpowiednim zaświadczeniem (§8 ust. 1 rozporządzenia) potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych dorosłych, o których mowa dla kursu wymienionego w §2 ust. 1 pkt 1.