Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Najczęściej zadawane pytania 1

Najczęściej zadawane pytania

*Z zakresu EURES dla pracodawców/ pośrednictwo pracy/ informacje o zatrudnianiu cudzoziemców

 

- Polska firma jest zainteresowana zamieszczeniem oferty pracy w urzędzie pracy – co należy zrobić?

Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych należy do zadań powiatowych urzędów pracy (PUP). Polski pracodawca zainteresowany zamieszczeniem ogłoszenia o pracę w urzędzie pracy powinien skontaktować się z PUP właściwym ze względu na siedzibę firmy lub miejsca wykonywania pracy albo z innym dowolnie wybranym PUP. Oferta pracy może zostać zgłoszona tylko do jednego urzędu pracy, który następnie rejestruje ją Centralnej Bazie Ofert Pracy dostępnej na stronie www.psz.praca.gov.pl. Dodatkowo PUP który przyjął ofertę może ją przesłać na prośbę pracodawcy do innych,  wskazanych przez pracodawcę powiatowych urzędów pracy (dane kontaktowe wszystkich powiatowych urzędów pracy z Województwa Śląskiego można znaleźć na stronie …..).

Zgodnie z zasadą przejrzystości, wszystkie oferty pracy dostępne w urzędach pracy krajów UE/ EOG muszą być również udostępniane na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej (www.eures.europa.eu), prowadzonym na zlecenie Komisji Europejskiej.

 

- Zagraniczna firma (posiadająca siedzibę w innym niż Polska kraju UE/ EOG) jest zainteresowana zamieszczeniem oferty pracy w polskim urzędzie pracy – co należy zrobić?

Dzięki sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES od 1 maja 2004 r. polskie urzędy pracy rozpowszechniają również oferty pracy od pracodawców zagranicznych, którzy mają siedzibę na terenie UE/ EOG. Pracodawca zagraniczny zainteresowany poszukiwaniem kandydatów do pracy z Polski powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z najbliższym doradcą EURES w swoim kraju. Dane kontaktowe wszystkich doradców EURES w UE/ EOG dostępne są na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej (www.eures.europa.eu). Po zarejestrowaniu oferty doradca EURES powinien ją przesłać (w języku angielskim, francuskim lub niemieckim) wraz z jej numerem referencyjnym do dowolnego doradcy EURES w Polsce. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z polskim prawem, w ofercie muszą znaleźć się informacje z następujących zakresów:

- opis oferty (zakres obowiązków),

- wymagania (wykształcenie, doświadczenie, znajomość języków, inne wymagania),

- warunki zatrudnienia (wynagrodzenie brutto/ netto, rodzaj umowy, okres zatrudnienia, czas pracy, praca w dni wolne i zmianowa, możliwość świadczenia przez pracodawcę dodatkowych usług, takich jak: zakwaterowanie, wyżywienie, koszty przeprowadzki, koszty podróży).

Oferty pracy zagranicznych pracodawców przekazane w ramach sieci EURES zamieszczane są na stronach internetowych sieci EURES w Polsce (www.eures.praca.gov.pl), wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, a także w gablotach informacyjnych urzędów pracy.

Na prośbę pracodawcy polskie urzędy pracy mogą również (w miarę swoich możliwości) pomóc w organizacji rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami czy przeprowadzić wstępną selekcję kandydatów.

 

- Polska firma jest zainteresowana zatrudnieniem pracowników z innego niż Polska kraju UE/ EOG – co należy zrobić?

Polski pracodawca poszukujący pracownika z innego kraju UE/ EOG powinien zarejestrować swoją ofertę w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na siedzibę firmy lub miejsca wykonywania pracy albo z innym dowolnie wybranym PUP. Oferta pracy zostanie wówczas zamieszczona w Centralnej Bazie Ofert Pracy (www.psz.praca.gov.pl) oraz udostępniona (w języku polskim) na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej (www.eures.europa.eu), gdzie zostanie oznaczona znakiem flagi UE (znak, że pracodawca zainteresowany jest rekrutacją kandydatów spoza swojego kraju).

Jeśli pracodawca chciałby poszukiwać kandydatów do pracy w wybranym kraju/ wybranych krajach UE/ EOG, jego oferta (po zarejestrowaniu w PUP i udostępnieniu na w/w stronach internetowych) zostanie przekazana do doradcy EURES we właściwym Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Po przetłumaczeniu oferty (na język angielski, niemiecki lub francuski) zostanie ona przekazana doradcom EURES w wybranym przez pracodawcę kraju (lub krajach) i rozpowszechniana w języku narodowym kandydatów zgodnie z przyjętymi tam zasadami (zazwyczaj poprzez strony internetowe, tablice informacyjne w urzędach pracy, media itp.).

Na prośbę polskiego pracodawcy urzędy pracy w krajach UE/ EOG mogą również (w miarę swoich możliwości) pomóc w organizacji rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami czy przeprowadzić wstępną selekcję kandydatów.

 

- Polska firma jest zainteresowana zatrudnieniem pracowników z innego kraju (spoza UE/ EOG) – co należy zrobić?

Zatrudnienie pracownika spoza UE/ EOG wymaga wcześniejszego uzyskania zezwolenia na pracę. Pracodawca powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia do wojewody właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Szczegółowe informacje z powyższego zakresu można znaleźć na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.katowice.uw.gov.pl//wdzsoic/praca_cudzoziemcow_w_polsce.html

 

Obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy mogą wykonywać pracę w Polsce bez konieczności występowania o zezwolenie na pracę w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy. Oświadczenie należy zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Więcej informacji z powyższego zakresu można znaleźć w najbliższym powiatowym urzędzie pracy.

 

- Pracodawca jest zainteresowany udziałem w targach pracy – gdzie można znaleźć informacje o terminach i miejscach organizacji najbliższych tego typu wydarzeń?

Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem pracowników z Polski może zasięgnąć informacji na temat targów pracy organizowanych przez urzędy pracy i inne instytucje na terenie województwa śląskiego na stronie WUP Katowice w kalendarium wydarzeń
z regionu
: link do kalendarium wydarzeń z regionu. W celu zasięgnięcia informacji na temat warunków uczestnictwa należy odwiedzić stronę internetową organizatora lub skontaktować się z nim bezpośrednio. Wykaz wydarzeń organizowanych w ramach sieci EURES w Polsce jest dostępny w aktualnościach z regionu na stronie internetowej:

 http://www.eures.praca.gov.pl/.

Jeśli pracodawca poszukuje pracowników z państw UE/EOG i jest zainteresowany udziałem w zagranicznych targach pracy, wówczas na stronie http://www.eures.praca.gov.pl/ w części Międzynarodowe Targi Pracy za granicą lub na Portalu Mobilności Zawodowej EURES www.eures.europa.eu w części kalendarz wydarzeń można dowiedzieć się o nadchodzących targach pracy organizowanych na terenie UE/EOG w ramach sieci EURES. Podejmując decyzję o udziale należy sprawdzić do kogo kierowane jest wydarzenie oraz warunki uczestnictwa. W przypadku wątpliwości proszę nawiązać kontakt z organizatorem wydarzenia.