Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Analizy

Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim

według stanu na 31 marca 2013 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu marca 2013 roku wyniosła 225 399 osób i była o 1,4 tys. osób mniejsza niż w miesiącu poprzednim (tj. o 0,6%).

W powiatach widoczne było terytorialne zróżnicowanie stanu bezrobocia. Najwięcej osób zarejestrowanych jako bezrobotne notowano w Częstochowie (16 310 osób), Katowicach (12 084 osoby) i Sosnowcu (12 046 osób). Na przeciwległym końcu listy rankingowej lokowały się powiaty o małej liczbie mieszkańców: bieruńsko - lędziński (1 824 osoby), Żory (2 107 osób) oraz rybnicki (2 310 osób).

 

Województwo śląskie - liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan w końcu miesiąca

wykres

·          Wysokość stopy bezrobocia według stanu na 31.03.2013 r. – dane szacunkowe, obliczenia własne WUP

 

Według stanu na 28 lutego 2013 r. wysokość stopy bezrobocia w Śląskiem wynosiła 12,1% (kraj 14,4%).  Nasze województwo znajduje się na trzecim miejscu listy województw o najniższej wartości tego wskaźnika, tuż za Wielkopolską (10,9%) i Mazowszem (11,6%). Utrzymuje się duże zróżnicowanie natężenia bezrobocia w naszym regionie. W końcu lutego 2013 r. wysokość stopy bezrobocia w Katowicach wynosiła 5,7%. Na przeciwległej pozycji znajdował się powiat częstochowski, gdzie wysokość tego wskaźnika osiągnęła wartość 22,1%. Jak widać, powiat o najwyższej i najniższej stopie bezrobocia dzieliła w lutym 2013 r. różnica 16,4 pkt. proc. Jeżeli chodzi o podregiony, to w omawianym okresie najniższą stopę bezrobocia notowano w podregionie tyskim (8,1%) i katowickim (8,7%); potem kolejno w podregionie: rybnickim (10,4%), gliwickim (10,7%), bielskim (11,3%), sosnowieckim (16,0%) oraz w bytomskim (16,7%). Najwyższą stopą bezrobocia charakteryzował się podregion częstochowski (17,0%).

W marcu 2013 roku w powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego zarejestrowało się 23 746 osób (tzw. napływ[1]), z czego 47,7% stanowiły kobiety. W odniesieniu do lutego br. liczba bezrobotnych, którzy zarejestrowali się w miesiącu sprawozdawczym spadła o 969 osób. W miesiącu sprawozdawczym rejestrowały się przede wszystkim osoby poprzednio pracujące (82,7%).

Liczba wyłączeń w omawianym okresie wyniosła 25 137 osób (tzw. odpływ[2]).W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprawozdawczego liczba ta jest większa o 5,1 tys. osób. Największą grupę „odpływu” stanowili bezrobotni, którzy podjęli pracę – 10,3 tys. (41,0%), w tym przede wszystkim pracę niesubsydiowaną – 9,5 tys. (92,5% wszystkich wyłączonych z tytułu rozpoczęcia zatrudnienia). Kolejna grupa to osoby, które nie potwierdziły gotowości do pracy – 7,3 tys. (29,1%). Dokładne dane dotyczące przyczyn wyłączeń w marcu 2013 r. przedstawiono w tabeli.

 

Główne składniki odpływu

Marzec 2013 r.
Ogółem Kobiety Z ogółem do 25 roku życia Z ogółem powyżej 50  roku życia Z ogółem długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych z tego  z powodu:  25 137 13 071 7 322 3 879 3 904 1 752 7 560 4 513
- podjęcia pracy   10 307  5 483  2 522  1 386  1 262  528  2 463  1 523

- niesubsydiowanej

- subsydiowanej

 9 530

777

 5 087

396

 2 365

157

 1 306

80

 1 096

166

 448

80

 2 193

270

 1 367

156

- rozpoczęcia szkolenia  677  224  181  51  100  48  199 103
- rozpoczęcia stażu  3 198  2 461  1 694  1 233  195  145  1 022  823
- rozpoczęcia  przygotowania zawodowego dorosłych  12  4  10  3  0  0  3 3
- rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej  999  517  36  24  419  138  778  406
- odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy  401  198  196  96  39  16  170  91
- niepotwierdzenia gotowości do pracy  7 308  2 890  2 327  881  900  323  2 088 1 067
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego  859  581  178  109  159  11  352  262

 

Według stanu na 31.03.2013 r. największą grupą osób będących w trakcie odbywania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu byli: odbywający staż – 6 821 osób oraz odbywający prace społecznie użyteczne – 2 183 osoby. Przy pracach interwencyjnych zatrudnionych było 478 osób, natomiast przy robotach publicznych 452 osoby. Szkolenie odbywały 433 osoby. Stosunkowo rzadko osoby pozostające poza zatrudnieniem odbywały przygotowanie zawodowe dorosłych – 32 osoby.

W populacji bezrobotnych województwa śląskiego przeważają kobiety. Według stanu na 31 marca 2013 r.
bezrobotne panie w liczbie 117 792 stanowiły 52,3% ogółu zarejestrowanych (miesiąc wcześniej analogiczny udział wynosił – 52,7%).

Bezrobotni uprawnieni do zasiłku stanowili 16,6% ogółu zarejestrowanych (37 373 osoby). W porównaniu
do stanu z lutego 2013 r. liczba beneficjentów zasiłku spadła o 325 osób.

W przypadku osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie sytuacja przedstawiała się następująco:
w miesiącu sprawozdawczym zanotowano „napływ” do tej kategorii 4 470 osób (w tym 2 172 kobiety), „odpływ” wyniósł 5 072 osoby. W konsekwencji w końcu marca br. w rejestrach pozostawało 49 708 bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich, co stanowiło 22,1% ogółu.

W marcu 2013 r. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 9 674 informacji o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej[3].

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5 917 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W miesiącu marcu br. zgłoszono 5 925 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba ta wzrosła o 23,0% (luty 2013 r. – 4 816).

W marcu 2013 roku zamiar dokonania zwolnień grupowych zgłosiły 34 zakłady pracy, w liczbie 344 osób. W omawianym okresie sprawozdawczym w wyniku zwolnień grupowych dokonanych przez 45 przedsiębiorstw zatrudnienie utraciły 783 osoby. Zwolnieniami monitorowanymi w marcu br. objętych zostało 7 osób, z jednego zakładu pracy.

Wśród kategorii bezrobotnych, których ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwalifikuje do będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy najliczniejszymi grupami byli: bezrobotni nie posiadający wykształcenia średniego, długotrwale bezrobotni oraz bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych. Dokładne dane dotyczące osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy obrazujące zmiany zachodzące na przestrzeni miesiąca zawarto w poniższej tabeli.


 
Bezrobotni w szczególnej
sytuacji na rynku pracy*
28.02.2013 r. 31.03.2013 r.
 liczba udział w ogółem (%) liczba  udział w ogółem (%)
do 25 roku życia  39 927 17,6  38 365  17,0
długotrwale bezrobotni  100 073  44,1  100 335  44,5
kobiety, które po urodzeniu dziecka
nie podjęły zatrudnienia
 22 735  19,0**  22 642  19,2**
powyżej 50 roku życia  53 763  23,7  54 007  24,0
bez kwalifikacji zawodowych  66 122  29,2  65 774  29,2
bez doświadczenia zawodowego  51 913  22,9  50 499  22,4
bez wykształcenia średniego  126 578  55,8  126 649  56,2
samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia  21 982  9,7  21 992  9,8
bezrobotni, którzy  po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 5 814  2,6  5 874 2,6
bezrobotni niepełnosprawni 13 024  5,7  12 920 5,7
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 357  0,2  351  0,2
Liczba bezrobotnych ogółem 226 790 225 399

*  dane liczbowe oraz odsetki nie sumują się, gdyż jeden bezrobotny może kwalifikować się do kilku kategorii równocześnie;

**  wśród ogółu bezrobotnych kobiet.

W rejestrach powiatowych urzędów pracy w końcu marca br. znajdowało się 11 685 osób, które były w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, tj. 5,2% ogółu(w tym 3 073 osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia). W ujęciu miesięcznym liczba bezrobotnych absolwentów spadła o 747 osób.

W miesiącu sprawozdawczym 2 139 osób rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W grupie tej większość uczestniczyła
w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy – 1 922 beneficjentów.

W miesiącu sprawozdawczym dla 7 065 osób bezrobotnych (w tym 3 984 kobiet) przygotowano indywidualny plan działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 79 493 osoby bezrobotne (w tym: 57,2% kobiet) realizowało IPD.

W końcu marca 2013 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy w województwie śląskim odnotowano 5 030 osób poszukujących pracy, o 57 osób więcej niż przed miesiącem.

 

Obserwatorium Rynku Pracy,  Katowice, 12.04.2013 r.[1] „Napływ” do bezrobocia przedstawia liczbę bezrobotnych, którzy w danym okresie sprawozdawczym (np. miesiącu, roku) zostali zarejestrowani w urzędach pracy. W liczbie tej uwzględniane są osoby rejestrujące się po raz pierwszy bądź po raz kolejny.  W grupie bezrobotnych nowo rejestrujących się możemy wyróżnić osoby napływające z zatrudnienia stałego, po udziale w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu oraz osoby napływające do bezrobocia z bierności zawodowej.

[2] "Odpływ" z bezrobocia jest to liczba osób, które w danym okresie sprawozdawczym (np. miesiącu) zostały z różnych powodów wyłączone z ewidencji bezrobotnych. Odpływ może być związany z podjęciem pracy: stałej lub w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz z przejściem do bierności zawodowej. Może też być spowodowany nie potwierdzeniem gotowości do pracy, dobrowolną rezygnacją ze statusu bezrobotnego, podjęciem nauki, ukończeniem wieku produkcyjnego, nabyciem praw emerytalnych i innymi przyczynami.

 [3] W sprawozdawczości obowiązującej do 2009 roku były to oferty pracy.