Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Dla bezrobotnych i poszukujących pracy / Zasiłki po pracy za granicą i transfery zasiłków /

Transfery zasiłków dla osób bezrobotnych

Transfery zasiłków dla osób bezrobotnych

Każda osoba, która legalnie pracowała w krajach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Norwegii, Islandii , Lichtensteinie i nabyła prawo do świadczeń z tytułu utraty zatrudnienia może przenieść swój zasiłek do innego kraju wspólnoty, jeżeli chce poszukiwać tam pracy. Transfer zasiłku jest przyznawany maksymalnie do 90 dni, ale przed upływem tego okresu można wystąpić o jego przedłużenie o kolejne 90 dni, jeśli istnieją do tego podstawy.

I. Transfery z Polski do UE

1. Przed wyjazdem za granicę.


Aby transferować świadczenie powinieneś pozostawać w dyspozycji powiatowego urzędu pracy (PUP), czyli być zarejestrowany i mieć przyznane prawo do zasiłku. Na miesiąc przed planowanym wyjazdem powinieneś zgłosić swój zamiar w PUP, a następnie, najlepiej z 14 dniowym wyprzedzeniem, złożyć wniosek o wydanie dokumentu PDU2 w wojewódzkim urzędzie pracy (WUP). Od tego terminu można odstąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. jeżeli istnieje uzasadniona przyczyna np. życiowy partner ma już prace za granicą i rodzina wyjeżdża wspólnie. Pamiętaj, że na zaświadczeniu z PUP powinien być podany pełny adres zamieszkania w kraju poszukiwania pracy. Nie może to być adres pola namiotowego, hotelu, hostelu, kempingu. Po otrzymaniu PDU2 powinieneś się zwrócić do NFZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, dlatego o wydanie PDU2 powinieneś wystąpić z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest niezbędna przy korzystaniu
z pomocy medycznej w kraju poszukiwania pracy. Dokument PDU2 musisz przedstawić podczas rejestracji w instytucji właściwej w kraju poszukiwania pracy. O rezygnacji z wyjazdu powinieneś powiadomić PUP.

2. Po przyjeździe do kraju poszukiwania pracy.


W procedurze transferowej bardzo ważne są terminy dlatego konieczne jest żebyś w ciągu siedmiu dni od daty wyjazdu z Polski zgłosił się do odpowiednich służb zatrudnienia. Na dokumencie PDU2 jest podana data, do której powinieneś się zarejestrować. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować utratą części zasiłku, która będzie tym większa im większe będzie opóźnienie. W przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn wyjechałeś bez dokumentu PDU2, to rejestrujesz się w urzędzie właściwym w kraju poszukiwania pracy, a ten występuje
z zapytaniem do Polski czy transfer dojdzie do skutku. Pamiętaj, że poszukując pracy pozostajesz w dyspozycji służb zatrudnienia i podlegasz procedurom kontrolnym. Brak informacji z instytucji właściwych w kraju poszukiwania pracy o pozostawaniu w ich dyspozycji oznacza wstrzymanie wypłat zasiłku. W przypadku gdy nie możesz się zarejestrować musisz pisemnie powiadomić
o tym fakcie wojewódzki urząd pracy i zgłosić się w powiatowym urzędzie pracy w terminie 10 dniowym licząc od dnia wyjazdu. Jeżeli podejmiesz pracę przed zarejestrowaniem się, również pisemnie o tym fakcie zawiadamiasz WUP. Gdy wykorzystałeś tylko część świadczenia transferowanego i nadal chcesz pobierać zasiłek to powinieneś zgłosić się do PUP niezwłocznie po tym jak przestałeś pozostawać w dyspozycji służb zatrudnienia państwa poszukiwania pracy. Poprzez „niezwłocznie” rozumiemy czas niezbędny na przyjazd z kraju poszukiwania pracy do Polski.

3. Po powrocie do kraju.


Jeżeli pobierałeś zasiłek transferowy i powróciłeś do Polski to zachowujesz prawo do kontynuowania wypłaty, o ile nie wykorzystałeś całego okres zasiłkowego i zgłosiłeś się w PUP przed upływem końca transferu. W takiej sytuacji WUP wystąpi do instytucji kraju właściwego, w którym poszukiwałeś pracy o potwierdzenie, za jaki okres został wypłacony zasiłek transferowy. Jeżeli nie powrócisz do Polski przed upływem okresu wymienionego w dokumencie PDU2 to całkowicie tracisz prawo do zasiłku dla bezrobotnych w kraju.

 

II. Transfery z UE do Polski

1.Przed powrotem do Polski z przyznanymi świadczeniami.


Jeżeli masz przyznany zasiłek dla bezrobotnych w jednym z krajów wspólnoty i chcesz poszukiwać pracy w Polsce powinieneś zgłosić swój zamiar w instytucji właściwej i złożyć wniosek o wydanie dokumentu PDU2. Po otrzymaniu PDU2 dokładnie sprawdź zawarte
w nim dane, a w szczególności okres transferu i ostateczną datę zarejestrowania się
w powiatowym urzędzie pracy. Nie zapomnij zapytać o możliwość przedłużenia transferu, jeśli przewidujesz taką sytuację. Sprawdź, jaki zakres ubezpieczenia zdrowotnego masz zapewniony po przyjedzie do Polski.

2.Po przyjeździe do Polski.


W ciągu siedmiu dni od opuszczenia kraju przyznającego świadczenie musisz zarejestrować się we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca zatrudnienia. Za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy lub osobiście powinieneś przekazać zaświadczenie o zarejestrowaniu się i druk PDU2 do wojewódzkiego urzędu pracy. Powiadomienie przez WUP instytucji właściwej za granicą, że pozostajesz w dyspozycji służb zatrudnienia w Polsce, jest to sygnałem do wypłaty zasiłku. Pamiętaj, żeby systematycznie zgłaszać się na spotkania kontrolne wyznaczone przez PUP. Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje utratą statusu osoby poszukującej pracy, a tym samym utratą zasiłku transferowego. W przypadku podjęcia zatrudnienia jesteś zobowiązany poinformować o tym fakcie PUP, podobnie w przypadku choroby lub innych zdarzeń mogących mieć wpływ na twoją zdolność pozostawania w dyspozycji polskich służb zatrudnienia.

3.Przed ponownym wyjazdem za granicę.


Jeżeli zdecydowałeś się wyjechać z Polski przed zakończeniem transferu zgłoś swój zamiar
w PUP, jednocześnie podając datę opuszczenia kraju. Jest to ważne w przypadku, gdy zamierzasz kontynuować zasiłek w państwie wspólnoty, które to świadczenie przyznało. W dniu wyjazdu
z Polski zostaniesz wyrejestrowany jako osoba poszukująca pracy, a WUP powiadomi o tym fakcie instytucję właściwą. Jeżeli w czasie transferu nie znalazłeś pracy w Polsce a zamierzasz tutaj pozostać, to konieczne jest, żebyś w powiatowym urzędzie pracy zmienił swój status z osoby poszukującej pracy na bezrobotną. Gdy dokonasz przerejestrowania zostajesz objęty ubezpieczeniem.