Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Programy rynku pracy

Projekt partnerski pn. "Narzędzia wspierające osoby wykluczone społecznie"

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nawiązał współpracę z Urzędem Pracy w Náchodĕ w ramach projektu partnerskiego pn. "Tools to suport client’s self-reliance" złożonego na konkurs Projektów Partnerskich Leonardo da Vinci w roku 2009. Pozostali Partnerzy projektu reprezentują następujące kraje: Norwegia, Grecja.

Projekt został zatwierdzony do realizacji w trzech państwach:

  • Grecja: - Koordynator, nazwa instytucji: NELE, Prefectural Center of Professional Training
  • Norwegia - Partner, nazwa instytucji: Ostfold fylkeskommune
  • Polska - Partner, nazwa instytucji: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Skrócony opis projektu:

Celem projektu jest zebranie wiedzy dotyczącej funkcjonowania systemu szeroko rozumianych usług społecznych świadczonych przez Partnerów projektu na rzecz grupy docelowej oraz wymiana doświadczeń z zakresu następujących zagadnień: metody skierowane na wspieranie niezależności i odpowiedzialności osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, zindywidualizowane podejścia stworzone w celu rozwiązywania specyficznych problemów konkretnego klienta pomocy, współpraca uczestniczących instytucji z innymi organizacjami rozwiązującymi wskazane kwestie.

Zdefiniowany cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

  • wymiana doświadczeń i zdobycie wiedzy na temat podejść stosowanych w trakcie pracy z osobami zagrożonymi zjawiskiem wykluczenia społecznego (informacje na temat stosowanych narzędzi i metod),
  • współpraca organizacji/ instytucji uczestniczących w projekcie z innymi instytucjami na drodze do rozwiązywania problemów osób wykluczonych społecznie;
  • zdobycie wiedzy na temat systemu organizacji instytucji uczestniczących w projekcie;

Partnerzy projektu w ramach świadczonych usług podejmują działania nakierowane na osoby zagrożone społeczną ekskluzją poprzez podnoszenie poziomu motywacji, uświadamianie znaczenia odpowiedzialności za własne życie, zwiększanie aktywności, zredukowanie konieczności korzystania ze świadczeń zasiłkowych. Za pomocą takich narzędzi, jak: przekwalifikowanie, szkolenia zawodowe zwiększa się poziom wykształcenia klientów. Instytucje udzielają również wsparcia prawnego oraz współpracują z organizacjami, których działalność skupiona jest na grupie docelowej. Za osoby narażone na ryzyko wykluczenia społecznego uznaje się w szczególności: osoby długotrwale bezrobotne, osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach i w wieku ponad 50 lat, młode osoby pozbawione pracy (o niskich kwalifikacjach, bez nawyku pracy), rodziny o niskich dochodach (rodziny z jednym rodzicem oraz nie posiadające stałego źródła dochodów poza świadczeniami z tytułu pobieranego zasiłku), osoby niepełnosprawne.

Zakładanym wpływem projektu na uczestniczące instytucje jest zebranie, usystematyzowanie, a w konsekwencji wykorzystanie zdobytej wiedzy i metodologii w wykonywanej pracy. Wypracowanie nowych podejść w ramach projektu przełoży się na sprawniejsze funkcjonowanie uczestniczących instytucji.

Okres realizacji projektu - 01.08.2009 - 31.07.2011.

Produkty/rezultaty końcowe projektu: broszura i CD zawierające: raport końcowy, materiały zebrane podczas realizacji projektu, rezultaty dyskusji, prezentacje z informacjami o każdej partnerskiej instytucji oraz zdjęcia z realizowanych wizyt.

Raport z pierwszej wizyty zrealizowanej w ramach projektu - pdf

Raport z drugiej wizyty zrealizowanej w ramach projektu - pdf

Raport z trzeciej wizyty zrealizowanej w ramach projektu - pdf

Raport z czwartej wizyty zrealizowanej w ramach projektu - pdf

Broszura - produkt finalny realizacji projektu - pdf

Raport z piątej wizyty zrealizowanej w ramach projektu - pdf

Raport końcowy - pdf

Projekt zarejestrowany w Europejskiej Bazie Produktów EST est