Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Programy rynku pracy

Projekt mobilności - Przedsiębiorczość i wsparcie sektora małych i średnich firm na obszarach wiejskich w Portugalii i na Górnym Śląsku

Projekt wymiany doświadczeń pn. Przedsiębiorczość i wsparcie sektora małych i średnich firm na obszarach wiejskich w Portugalii i na Górnym Śląsku.

Mamy przyjemność poinformować, iż projekt pn. Przedsiębiorczość i wsparcie sektora małych i średnich firm na obszarach wiejskich w Portugalii i na Górnym Śląsku przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach został zatwierdzony do realizacji w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci.

Skrócony opis projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach we współpracy z portugalskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ADRIMAG przygotował projekt, którego celem jest wymiana doświadczeń i poglądów na temat promocji przedsiębiorczości oraz możliwości wspierania rozwoju sektora małych i średnich firm na obszarach wiejskich.

Charakterystyka województwa śląskiego nawiązuje przede wszystkim do jego industrialnego charakteru, co tworzy stereotypową wizję regionu wyłącznie przemysłowego. Wbrew tym skojarzeniom, rolnictwo i tereny wiejskie województwa stanowią istotny element gospodarki regionu. Tereny wiejskie obejmują 43% całego województwa i są zamieszkałe przez 21% ogółu mieszkańców (źródło: Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego 2006-2010). Liczba osób pracujących w rolnictwie systematycznie spada (liczba pracujących w rolnictwie wg GUS wyniosła w 2008r. 2089,7 tys. osób, co stanowiło 14,8% ogółu pracujących; według prognozy zawartej w Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 udział osób pracujących w rolnictwie ma spaść do 11% w 2015r.). Należy wspierać mieszkańców wsi w poszukiwaniu dochodów z innych źródeł związanych z pracą poza sektorem rolniczym, bądź prowadzeniem działalności gospodarczej. Konkurencyjność obszarów wiejskich, jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w dużej mierze zależy od ukierunkowania instrumentów polityki rozwoju obszarów wiejskich. Konieczny jest szeroki zakres wsparcia, który nie będzie bezpośrednio związany z sektorem rolnym (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kierunki Rozwoju Obszarów Wiejskich, Założenia do "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa", Warszawa, styczeń 2010). Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich związany jest przede wszystkim z agroturystyką i usługami produkcyjnymi, co musi pociągać podniesienie poziomu infrastruktury technicznej i społecznej wsi. Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę podejmowanie aktywnych działań, które umożliwią zmianę obecnej sytuacji. Obszary wiejskie potrzebują programów służących ich ożywieniu, nakierowanych na rozwój "przedsiębiorczości wiejskiej", która działa w odmiennych warunkach niż w aglomeracjach miejskich, poprawy infrastruktury i poziomu kapitału społecznego. Wyrównywanie szans rozwojowych oraz wzmacnianie zmian gospodarczych na obszarach wiejskich jest celem krajowej i unijnej polityki, zmierzającej do sprostania wyzwaniom, jakie stoją przed mieszkańcami terenów wiejskich oraz wykorzystania ich potencjału. Niniejszy projekt bezpośrednio wpisuje się w realizację ogólnego priorytetu UE dotyczącego potrzeby rozwoju obszarów wiejskich. Spójny i harmonijny rozwój województwa śląskiego nie może pozostawiać na uboczu obszarów wiejskich, które muszą dostosować się do nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej regionu.

W ciągu pięciu dni śląska delegacja odbędzie szereg wizyt szkoleniowo-doradczych w portugalskich instytucjach świadczących usługi na rzecz rozwoju MŚP oraz wpierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich objętych działalnością ADRIMAG. Zaplanowany cykl wizyt posłuży zdobyciu wiedzy na temat form wsparcia firm, które są zakładane na obszarach wiejskich (narzędzia, metody, strategie). Założenia projektu bezpośrednio nawiązują do warunków rozwoju regionu założonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 związanych z wyrównywaniem szans obszarów wiejskich. Oś 3 Programu ("Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej") wskazuje  m.in. na potrzebę: różnicowania gospodarki wiejskiej w kierunku działalności nierolniczej, tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, odnowy i rozwoju wsi.

Partner:

ADRIMAG (Rural Development Association) jest Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z siedzibą w portugalskim mieście Arouca, które powstało w 1991r. Działalność Stowarzyszenia skupia się na obszarach kluczowych na drodze do wspierania lokalnego rozwoju. Są nimi: szkolenia i kształcenie osób dorosłych, wspieranie przedsiębiorczości oraz sektora biznesowego. Działalność w ramach pierwszego obszaru kluczowego to przede wszystkim zarządzanie projektami w ramach inicjatywy wspólnotowej LEADER oraz projektami wspieranymi przez AGRIS (Krajowy Program na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). W zakresie realizacji szkoleń i kształcenia, ADRIMAG działa od 2006r. w charakterze Centrum Nowych Możliwości promującego certyfikację kompetencji osób dorosłych oraz jest podmiotem realizującym kursy szkoleniowe odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnej. Na gruncie promocji przedsiębiorczości i wspierania rozwoju przedsiębiorstw ADRIMAG rozwija szereg inicjatyw i projektów, mających na celu rozwój metod i narzędzi wspierających przedsiębiorców w ramach Programu Leonardo da Vinci oraz GRUNDTVIG. ADRIMAG pełnił rolę Promotora projektu partnerskiego realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, którego głównym rezultatem jest zintegrowane narzędzie metodologiczne wspierające przedsiębiorców (metodologia CRER).

Uczestnicy:

Projekt adresowany jest do przedstawicieli WUP w Katowicach oraz instytucji/organizacji, których działalność docelowa skupia się na dostarczaniu wsparcia szkoleniowego, informacyjnego, doradczego dla MŚP oraz osób podejmujących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich województwa śląskiego. W skład grupy wejdą przedstawiciele podmiotów o bogatym doświadczeniu we współpracy z mieszańcami wsi, które aktywnie wspierają zapoczątkowane procesy jej odnowy oraz realizują programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w gminach i powiatach województwa śląskiego. Wśród działań podejmowanych przez wskazane instytucje znajdują się m.in. inicjatywy związane ze świadczeniem usług na rzecz wspierania i rozwoju sektora małych i średnich firm w formie szeroko pojętych usług doradczych (doradztwo w dziedzinie marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania), informacyjnych (administracyjno-prawne aspekty wykonywania działalności gospodarczej, dostępne źródła finansowania działalności gospodarczej, informacja rynkowa), szkoleniowych (organizowanie szkoleń z zakresu marketingu, finansów, zarządzania dla osób zainteresowanych  rozpoczęciem działalności gospodarczej) oraz finansowych (dysponowanie środkami unijnymi w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich).

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zapraszając do projektu przedstawicieli podmiotów wspierających szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich chce umożliwić delegatom zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat wykorzystywanych narzędzi, instrumentów oraz metod wspierania sektora MŚP i promowania przedsiębiorczości z powodzeniem stosowanych na obszarach wiejskich w Portugalii.  W oparciu o doświadczenia Partnera i wizytowanych instytucji, uczestnicy zapoznają się z odmienną strategią i metodami pracy w obszarze wspierania terenów słabiej rozwiniętych poprzez promowanie przedsiębiorczości i zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej.

Rezultaty:

Realizacja założonych celów projektu przełoży się przede wszystkim na osiągnięcie rezultatów miękkich u uczestników wymiany, wśród których najważniejszy dotyczy zdobycia wiedzy na temat portugalskiego systemu usług świadczonych na rzecz wspierania MŚP i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Dzięki uczestnictwu w projekcie, beneficjenci zapoznają się z kompleksowym systemem usług, poznają narzędzia i metody, które zostały wypracowane z myślą o wspieraniu mieszkańców z obszarów słabiej rozwiniętych. Wymiana pozwoli uczestnikom porównać metody działania polskich i portugalskich instytucji, które są żywo zainteresowane podejmowaniem działań przyczyniających się do kreowania klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Wiedza o skutecznych narzędziach i metodach pracy na rzecz wysokiej konkurencyjności obszarów wiejskich jest istotna ze względu na potrzebę wypracowania komplementarnego podejścia w dziedzinie wspierania obszarów wiejskich w regionie. Skuteczne rozwiązania stosowane z powodzeniem w innym kraju członkowskim UE stanowią cenne źródło informacji i sugestii co do możliwych kierunków działań i przykładowych rozwiązań. Za istotny rezultat należy również uznać nawiązanie współpracy między śląskimi a portugalskimi podmiotami. Podjęcie dialogu i stworzenie platformy wymiany poglądów między przedstawicielami instytucji, które wezmą udział w projekcie stanowi kolejny rezultat realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Uczestnictwo w wymianie pozwoli stworzyć platformę wymiany poglądów na temat wskazanych problemów oraz zapoczątkować działania na drodze do stworzenia innowacyjnych metod i podejść w pracy na rzecz obszarów wiejskich. Rozwój przedsiębiorczości i zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich to jedno z działań służących realizacji nowoczesnej wizji obszarów wiejskich. Wyedukowani i wyspecjalizowani pracownicy, zdolni do korzystania z dalszego kształcenia przyczynią się po poprawy funkcjonowania instytucji które reprezentują i podniesienia jakości świadczonych przez nich usług, co w konsekwencji korzystnie wpłynie na osoby korzystające z ich wsparcia. Proces tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem zależy od skuteczności działań przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Stymulowanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest sposobem na zróżnicowanie form aktywności gospodarczej na wsi oraz pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodów.

Ramowy plan działań Portugalia - pdf

Oświadczenie uczestnika - pdf

Formularz zgłoszeniowy - [word]

Raport podsumowujący - pdf


leonardo_rgb

 

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.