Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Dla instytucji rynku pracy /

Inne informacje dla instytucji

agencje zatrudnienia- informacje dla pracodawców i przedsiębiorców

 Informacje Ogólne

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia w/w usług jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Dokumentem potwierdzającym wpis do w/w rejestru jest wydawany przez marszałka województwa certyfikat uprawniający  do świadczenia jednej lub, kilku lub wszystkich usług z zakresu: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej:

1. pośrednictwa pracy polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników  o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji
  i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
 • kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, o którym mowa
  w art. 85 ust.2

2. doradztwa personalnego polega w szczególności na :

 • prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 • wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 • weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji,

3. poradnictwa zawodowego polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących   w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,

 

 

4. pracy tymczasowej polega w szczególności na:

 • zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia jest jawny i publikowany na stronie internetowej: www.kraz.praca.gov.pl  (hiperłącze - ukaże się rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia)

Informacje dla podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

W celu wpisania podmiotu do przedmiotowego rejestru należy złożyć lub przesłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia 

Oświadczenie

Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu
w wysokości 200 zł., lub przedstawić do wglądu dowód dokonania przedmiotowej opłaty.

Opłatę za wydanie certyfikatu należy wnieść na rachunek bankowy:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
w banku: GETIN Bank SA w Katowicach
Nr 27 1560 1111 0000 9070 0008 2127
z dopiskiem: "wpis do rejestru agencji zatrudnienia"

Ponadto do wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prosimy dołączyć : zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające nadanie numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym  lub  w  Ewidencji Działalności Gospodarczej ( art. 18h
ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Pełnomocnictwo

W przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika w imieniu agencji zatrudnienia, należy dołączyć  stosowne pełnomocnictwo oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. na rachunek bankowy :

Urzędu Miasta Katowice
ING Bank Śląski
46 1050 0099 5593 0211 1111 1111
z dopiskiem "opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa"

Obowiązek składania informacji o działalności agencji zatrudnienia

Zgodnie z art. 19 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencje zatrudnienia mają obowiązek przedstawienia Marszałkowi Województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni.

Informację z powyższej działalności należy sporządzić elektronicznie na stronie internetowej Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia  www.kraz.praca.gov.pl po uprzednim zalogowaniu się zgodnie z przekazanym loginem.

Wykreślenie z rejestru na wniosek podmiotu

W przypadku wystąpienia podmiotu o wykreślenie z rejestru na jego wniosek, należy złożyć do tut. Urzędu:

Wniosek podmiotu o wykreślenie z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia

Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia w wysokości 10 zł. na rachunek bankowy

Urzędu Miasta Katowice:

ING Bank Śląski
46 1050 0099 5593 0211 1111 1111
z dopiskiem "opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru

Informacja dla podmiotu zagranicznego zamierzającego świadczyć usługi na terytorium RP

Przedsiębiorcy zagraniczni, o których mowa w ustawie  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 18c  ust. 1 pkt 4 (Dz. U z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) ubiegający się o możliwość świadczenia usług z zakresu agencji zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed rozpoczęciem działalności  składają  marszałkowi województwa właściwemu dla miejsca świadczenia usług zawiadomienie zawierające następujące dane:

 1. Nazwę państwa pochodzenia przedsiębiorcy,
 2. Oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę,

przybliżone miejsce i termin wykonywania usług oraz rodzaj świadczonych usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Akty prawne dot. funkcjonowania agencji zatrudnienia

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. . w sprawie agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 91)
 3. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644)
 6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.)