Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Subsydiowane zatrudnienie w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

W związku z licznymi pytaniami, które pojawiły się podczas spotkań informacyjnych dotyczących zasad aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuję, że pojęcie subsydiowanego zatrudnienia należy rozumieć zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Powyższe Rozporządzanie opisuje subsydiowane zatrudnienie jako pomoc publiczną udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) i obejmującą pomoc na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, bardzo niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, a także pomoc na pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Ponadto WUP Katowice informuje, że podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu w formie zatrudnienia subsydiowanego, przewidzianego w ramach projektu, zwiększa wskaźnik efektywności zatrudnieniowej.

Sporządził: Piotr Kucharski